Saesneg Cymraeg
Saesneg Cymraeg

Rhaglenni i Ysgolion

Rhaglenni i Ysgolion

Llwybrau Galwedigaethol

Mae ein rhaglenni i ysgolion yn ymateb i’r hyn y mae cyflogwyr yn ei ddymuno. Mae ymchwil wedi dangos, pan fo perchenogion salonau’n recriwtio aelodau iau i’w timau, eu bod yn chwilio am brofiad mewn:

 • Sgiliau Trin Gwallt Sylfaenol
 • Sgiliau Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • Ymwybyddiaeth Gyffredinol o Salonau
 • ac … uwchlaw popeth … Diwydrwydd

Mae cymwysterau ISA Training wedi’u bwriadu i ddiwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr. Mae cymwysterau’n cael eu darparu ar gyfer disgyblion ysgol sydd wedi’u lleoli mewn salonau gweithiol masnachol yn ogystal â’r gwersi theori a ddarperir yn yr ystafell ddosbarth.

Bydd ein rhaglenni hyfforddiant yn sicrhau bod dysgwyr:

 • Yn ennill y sgiliau a’r profiad y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt
 • Yn cael blas ar amgylcheddau gwaith go iawn cyn gwneud dewisiadau ynghylch eu gyrfa
 • Yn cael profiad a sgiliau gwerthfawr o’u hamgylchedd gwaith

Our Courses

 • Llwybr Dysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru
 • Prentisiaeth Ifanc yn Lloegr
 • Tystysgrif NVQ Lefel 1 mewn Trin Gwallt a Gwaith Barbwr
 • Diploma NVQ Lefel 1 mewn Trin Gwallt a Therapi Harddwch
 • Tystysgrif NVQ Lefel 1 mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • Dyfarniad/Tystysgrif BTEC Lefel Mynediad a Lefel 1 mewn Cyflwyniad i Wallt a Harddwch
 • Dyfarniadau Lefel 1 mewn Coluro Sylfaenol/Darparu Triniaeth Gofal Dwylo Sylfaenol
 • Dyfarniad BTEC Lefel 2 mewn Dysgu Diogel yn y Gweithle

Why Choose ISA Training?

Mae ISA wedi gweithio’n llwyddiannus gyda ysgolion am dros 10 mlynedd ac yn amcanu at ddiwallu anghenion dysgwyr, ysgolion a darpar gyflogwyr.

 • Rydym yn darparu cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg
 • Rhaglenni hyblyg i weddu i amserlen eich ysgol chi
 • Adran Addysg Arbenigol
 • Mae’r holl Addysgwyr yn meddu ar gymwysterau TAR ac A1 ac wedi cael gwiriad y Swyddfa Cofnodion Troseddol
 • Mae ein prisiau’n gystadleuol ac wedi’u teilwra i ofynion ysgolion unigol.

Mae ISA Training yn credu bod ansawdd uchel ein hyfforddiant a’n cysylltiadau cryf â chyflogwyr yn ein gwneud yn ddarparwr hyfforddiant delfrydol.

Cysylltu â ni

Byddem wrth ein bodd yn dod i siarad gyda chi am yr hyn y gallem ni ei gynnig i'ch disgyblion. I gael mwy o wybodaeth am unrhyw un o'n cyrsiau cysylltwch â:

Cheryl Pearcey
Rheolwr Addysg yn ISA Training
Ffôn: 07968 985 311 neu e-bostiwch neges at Cheryl