Saesneg Cymraeg
Saesneg Cymraeg

Newyddion

Newyddion

Mae Sophie Hendy

Mae Sophie Hendy, sy’n brentis trin gwallt, eisoes wedi profi llwyddiant yn ei gyrfa ac mewn cystadlaethau sgiliau.

Yn awr, mae’r ferch ddawnus 21 oed o Landudno wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Prentisiaethau Cymru. Bydd yn cystadlu i fod yn Brentis Sylfaen y Flwyddyn yn y seremoni wobrwyo fawreddog yn y Celtic Manor, Casnewydd ar 20 Hydref.

Trefnir y gwobrau ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) ac fe’u noddir gan Pearson PLC a’u cefnogi gan Media Wales, y partner yn y cyfryngau.

Mae 30 o ddysgwyr, cyflogwyr a darparwyr dysgu sydd wedi serennu mewn nifer o raglenni sgiliau llwyddiannus ledled Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru.

Caiff y Rhaglen Brentisiaethau ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Mae’r gwobrau’n arddangos ac yn dathlu llwyddiant eithriadol dysgwyr, cyflogwyr, tiwtoriaid ac aseswyr sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Hyfforddeiaethau a Phrentisiaethau.

Mae Sophie’n gweithio i Tommy’s Hair Company yn Llandudno ac mae’n brentis trin gwallt gydag ISA Training o Ben-y-bont ar Ogwr. Ar ôl dilyn Prentisiaethau Sylfaen mewn Trin Gwallt a Gwaith Barbwr, mae bron â chwblhau Prentisiaeth mewn Trin Gwallt ac mae’n gobeithio symud ymlaen i wneud Prentisiaeth Uwch.

Mae wedi rhagori mewn cystadlaethau sgiliau, gan gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth drin gwallt WorldSkills UK y llynedd, lle’r enillodd Wobr Goffa Sue Bleasdale am waith tîm, empathi a charedigrwydd at eraill.

Eleni, enillodd wobr aur yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru, enillodd rownd ranbarthol WorldSkills UK yn Belfast ac mae wedi cyrraedd rownd derfynol y Skills Show ym mis Tachwedd.

Er mwyn gallu ymroi i berffeithio ei sgiliau, mae Sophie wedi troi llofft sbar yn ei chartref yn salon ymarfer a bu’n gwneud taith gron wyth awr yn rheolaidd i gael sesiynau hyfforddi gyda mentor.

Meddai: “Gan fy mod wedi gwneud cymhwyster mewn trin gwallt a gwaith barbwr, roeddwn i mewn sefyllfa wych i gystadlu yn WorldSkills UK a chyrraedd y rownd derfynol, sef uchafbwynt rhagoriaeth yn fy mhroffesiwn i.”

Wrth ganmol safon uchel yr ymgeiswyr eleni a llongyfarch Sophie ar gyrraedd y rhestr fer, dywedodd y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James: “Mae’r rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer eleni yn cynnwys unigolion eithriadol sydd wedi rhagori yn eu gweithle, a darparwyr dysgu a chyflogwyr sydd wedi mynd yr ail filltir i gefnogi’r prentisiaid sy’n gweithio gyda nhw. Mae eu straeon bob amser yn rhyfeddol ac yn ysbrydoliaeth.

“Mae prentisiaethau a hyfforddiant sgiliau galwedigaethol yn rhan hanfodol o lwyddiant economaidd ac yn anhepgor er mwyn adeiladu Cymru sy’n gryfach, yn decach ac y fwy cyfartal.

“Mae’r gwobrau hyn yn llwyfan delfrydol ar gyfer dathlu llwyddiant a gwobrwyo gwaith caled ac ymroddiad dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant ledled Cymru. Dymuniadau gorau i bawb ar y noson.”
 

Dechrau Prysur a Chynhyrchiol i’r Flwyddyn Newydd

Dyna ddechrau da i 2017.

Roedd yn wych cael dod yn ôl i Goleg Sir Gâr ddydd Llun i gwrdd â Nicola Griffiths a 49 o fyfyrwyr. Roedd y myfyrwyr i gyd yn dangos diddordeb mawr ac yn awyddus iawn i gofrestru i fod yn SRHs ac yn SRBs. Rwy’n edrych ymlaen at weld cynnydd yn y nifer sydd wedi cofrestru pan fyddant yn llwyddo yn eu cyrsiau ym mis Mehefin. Roedd Nicola’n barod iawn i dderbyn y syniad o Gynllun Cyn-Cofrestru ar gyfer myfyrwyr. Mae egwyddorion y cynllun wedi’u hanfon at y Tîm Rheoli yno yn awr, i ystyried cychwyn arno ym mis Medi 2017. Mae hwn yn gam mawr ymlaen!

Bues i yng nghyfarfod llawn y Cyngor Gwallt ddydd Mawrth. Mae mwy o bobl wedi cofrestru, mae’r aelodau mor awyddus ag erioed i symud ymlaen â’r ymgyrch ac mae rhagor o ddatblygiadau cyffrous ar y gweill. Cadwch lygad yn agored am ragor o newyddion!

Tra oeddwn yn Llundain, manteisiais ar y cyfle i gwrdd â Connect i drafod Brexit a beth mae’n ei olygu i’n sector ni ac, yn bwysicach, sut y gallwn ddefnyddio’r hyn sy’n digwydd i ddylanwadu ar amcanion y Cyngor Gwallt.

I orffen yr wythnos, fe gefais i gyfarfod hir gyda fy Aelod Cynulliad lleol, Huw Irranca Davies, y bore ’ma ac mae ef yn hollol gefnogol i’r ymgyrch. Buom yn trafod llawer o syniadau ar gyfer cysylltu ag ACau ledled Cymru i ennill eu cefnogaeth. Roeddwn wrth fy modd pan ddywedodd Huw y byddai’n barod iawn i noddi digwyddiad, neu hyd yn oed ddau ddigwyddiad, yn y Senedd i gefnogi’r ymgyrch a chodi ymwybyddiaeth.

#getregistered

 

Gwobr AUR i Sophie yn Rownd Ranbarthol WorldSkills UK

Enillodd Sophie Hendy, prentis lefel 3 o Tommy’s Hair Company, Llandudno, wobr AUR yn rownd ranbarthol gyntaf WorldSkills UK, mewn Trin Gwallt, Uwch yn Belfast ar 19 Mehefin.

Cynhaliwyd tri phrawf ar y diwrnod heriol, i geisio canfod pobl trin gwallt gorau’r Deyrnas Unedig: awr i drin gwallt hir, awr i dorri gwallt dyn mewn steil bob-dydd a thair awr i dorri a lliwio gwallt mewn modd ffasiynol iawn. Bydd raid aros tan ganol Awst i’r canlyniadau o’r pum rownd ranbarthol gael eu casglu i weld a yw Sophie yn un o’r 8 uchaf yn y DU a fydd yn cystadlu yn rownd derfynol WorldSkills UK yn The Skills Show ym mis Tachwedd. Da iawn, Sophie! Mae pawb yn Tommy’s ac ISA yn falch iawn ohonot.

 

Cymunedau’n Trechu Terfysgaeth

Rydym wedi cael neges ebost gan y Swyddog Atal ar gyfer Cymru. Dyma y mae’n ei ddweud: Os sylwch ar rywbeth neu os hoffech drafod rhywbeth, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ffonio Action Counters Terrorism ar 0800 789321

Bydd pawb ohonoch wedi clywed am yr ymosodiad neithiwr y tu allan i Fosg Finsbury Park, sy’n cael ei drin fel ‘ymosodiad terfysgol posibl’.

Mae hyn yn sicr o godi pryderon a gofidiau gwirioneddol – a gallai esgor ar raniadau i niweidio’r undod cymunedol y mae pawb ohonom yn anelu ato.

Byddwch yn ymwybodol iawn y gallai hyn ddigwydd. Os sylwch ar ymateb gelyniaethus yn eich cymuned chi, hoffwn pe baech yn hysbysu Cynrychiolydd Atal ISA, Sam Grove ar 01656 869986 er mwyn helpu i gyfrannu at y darlun trwy Brydain.

Salon International 2017

Mae gennym gyfle cyffrous i’n dysgwyr!

Mae prosiect Oyster yn cynnig cyfle i 12 o ddysgwyr fynd i Salon International ar 16 Hydref 2017.

Dilynwch y ddolen i lenwi’r ffurflen gais a’i hanfon atom erbyn dydd Mercher 28 Mehefin 2017.

>> http://bit.ly/2rnhAn3

Cynhelir y cyfweliadau ar gyfer yr achlysur yn y swyddfa ddydd Llun 24 Gorffennaf 2017.

Adolygu Sgiliau Hanfodol – Cais am Ymateb Dysgwyr

Os ydych yn ddysgwr gydag ISA yng Nghymru a’ch bod wedi cwblhau eich Cymhwyster Sgiliau Hanfodol newydd a diwygiedig (Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol) neu’n gweithio tuag ato, gofynnir i chi helpu Cymwysterau Cymru trwy lenwi eu harolwg ar gyfer dysgwyr erbyn 26 Mai 2017. Maent yn awyddus i glywed eich barn gan fod y cymwysterau hyn yn newydd ac felly ei bod yn bwysig gweld sut y maent yn gweithio’n ymarferol.
 
Fyddan nhw ddim yn gofyn am eich enw chi na’ch darparwr hyfforddiant ac felly, os byddant yn dyfynnu o’ch atebion mewn aroddiad a gyhoeddir, ni fydd modd dweud pwy yw’r unigolyn.
Bydd yr holiadur ar gael rhwng 24 Ebrill 2017 a 26 Mai 2017.
 
I lenwi’r holiadur, cliciwch yma >> https://www.surveymonkey.co.uk/r/Essentialskillslearnerfeedback
 
Diolch.

Ysgoloriaeth Shirley Davis-Fox MBE yn Dychwelyd

Gan ei bod mor llwyddiannus y llynedd, mae’n bleser gennym gyhoeddi y cynigir yr ysgoloriaeth boblogaidd hon eto yn 2017. Dewisir un prentis i deithio i Lundain ym mis Medi neu Hydref i fynd ar gwrs torri gwallt 5 diwrnod ABC yn y Vidal Sassoon Academy, Mayfair.

Bydd Jess Sayce o Hair by Jones a fu yno y llynedd yn dangos beth a ddysgodd yn ein Gweithdy Creadigol ar 8 Mai yn yr Hair Centre, Pontypridd. Os ydych yng nghyfnod ‘torri’ eich prentisiaeth ac yr hoffech fynd, gofynnwch i’ch TC roi eich enw.

I wneud cais am yr ysgoloriaeth eleni, bydd angen i chi fod ar raglen Lefel 3 gydag ISA ac yn gallu dod i gyfweliad ar 24 Mehefin 2017.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer y cyfle hwn ar 28 Mawrth 2017.

Gallwch ymgeisio yma: http://bit.ly/2lTFhjA

Edrychwn ymlaen at gael eich ceisiadau.

Pob lwc

#Appweekcymru #isaoysterproject

 

Saith ar eu Ffordd i Sbaen

Mae saith o brentisiaid trin gwallt a harddwch ISA o dde Cymru wedi’u dewis i gael y cyfle bythgofiadwy o brofiad gwaith am bythefnos yn Sbaen.

Y prentisiaid lwcus yw Georgia Rice o Spirit Hair Team, Ystrad Mynach, Emily Morgan o Sunkissed Hair and Beauty, Tredegar, Amy Wensley o USTU, Porthcawl, Jadene Bennett o The Hair Den, y Barri, Jess Sayce o Hair by Jones, Trefynwy, Owen Grey o Todaros, Aberdaugleddau a Roxanne White o Andrew Price, Llambed.

Bydd y prentisiaid yn gadael ar 12 Mawrth ac yn treuliio 15 diwrnod yn Tarragona yn gweithio mewn salonau, yn mynd i weithdy yn y Schwarzkopf Academy yn Barcelona ac i weithdy codi gwallt yn yr Institute Cal Lipolis, y coleg sy’n bartner i ISA Training ar gyfer yr ymweliad.

Yn ogystal, bydd rhaglen o ymweliadau diwylliannol ar gyfer y prentisiaid, yn cynnwys taith ar Drên Tir Tarragona i weld y golygfeydd lleol.

Bydd Cheryl Pearcey, Rheolwr Partneriaethau, a Katie Lee, Gweinyddwr Timau, o ISA Training, yn ymuno â nhw ar y daith. Mae’r tîm cyfan wedi bod yn cael gwersi Sbaeneg ers mis Rhagfyr i’w gwneud yn haws iddyn nhw sgwrsio â’r rhai sy’n eu croesawu yn Tarragona.

Dywedodd Berni Tyler, Rheolwr Gyfarwyddwr ISA Training: “Bwriad y lleoliad gwaith yw dangos i’r prentisiaid pa fath o gyfleoedd cyffrous am yrfa sydd yn Sbaen a’u cyflwyno i ddiwylliant y wlad.

“Rydyn ni’n awyddus i ychwanegu at y profiad o ddysgu ac ysbrydoli ein dysgwyr i sylweddoli bod trin gwallt a therapi harddwch yn broffesiynau a all roi cyfle iddyn nhw deithio’r byd.”

Trefnwyd y lleoliad gwaith fel rhan o brosiect Oyster gan ISA Training, a seilir ar y dywediad ‘The world is your oyster’. Nod y prosiect yw ychwanegu at brofiad y prentisiaid o ddysgu, eu gwneud yn fwy hyderus ac ehangu eu gorwelion o ran gyrfa.

Newidiadau i Brentisiaethau yn Lloegr

Pryd y gwneir y newidiadau?

Bydd y newidiadau i’r Prentisiaethau Trin Gwallt yn dod i rym ym mis Mai 2017.

Pam?

Canfu Adolygiad Richard y gellid gwneud gwelliannau sylweddol i bob prentisiaeth.
Bu’r gwaith o wella prentisiaethau yn Lloegr ar y gweill ers mis Hydref 2103. Bydd prentisiaethau newydd, ym mhob sector, yn eu lle erbyn 2020.
Y nod oedd:

 • Gwella ansawdd prentisiaethau.
 • Rhoi mwy o lais i gyflogwyr.
 • Symleiddio’r system.

Sut y bydd y newid yn ymddangos?

Bydd y Prentisiaethau newydd yn:

 • Fyr, yn gryno ac yn glir i gyflogwyr a dysgwyr.
 • Cyflwyno’r holl gymhwysedd y mae galwedigaeth yn gofyn amdano, fel y gall y prentis wneud y gwaith gyda chyflogwr o unrhyw faint, trwy’r sector cyfan, ar ôl cwblhau’r brentisiaeth.
 • Digon ymestynnol, yn gofyn am o leiaf flwyddyn o hyfforddiant, yn cynnwys hyfforddiant oddi ar y swydd cyn yr asesiad ar y diwedd.
 • Cydnaws â chofrestriad proffesiynol lle bo hynny’n bodoli.
 • Cynnwys ychydig o Saesneg a Mathemateg.

 

Sut y bydd hyn yn effeithio ar brentisiaethau yn fy musnes i?

Er mwyn cwblhau prentisiaeth ym maes gwallt, mae’n rhaid i’r dysgwyr gwblhau:

 • Diploma ar gyfer Gweithwyr Gwallt Proffesiynol (Trin Gwallt / Gwaith Barbwr) – cymhwyster newydd.
 • Sgiliau Gweithredol Mathemateg a Saesneg ar lefel 1. Nid yw dysgwyr sydd wedi cael TGAU graddau A*-C mewn Saesneg a Mathemateg yn gorfod cymryd y Sgiliau Gweithredol.
 • Asesiad ar y diwedd wedi’i gynnal gan Arholwr Prentisiaethau Annibynnol, tebyg i brawf crefft. Bydd prentisiaid yn pasio neu’n cael Rhagoriaeth ar ôl cwblhau’r uchod.

 

Beth am gyflogwyr nad ydynt yn talu’r ardoll?

Ni fydd cyflogwyr bach (o dan 50 o weithwyr) sy’n cymryd pobl ifanc 16-18 oed, neu bobl ifanc 19-24 oed sydd mewn gofal neu sydd â chynllun gofal gan yr awdurdod lleol, yn talu unrhyw beth tuag at gost prentisiaeth. Byddant yn cael £1000 tuag at gostau hyfforddi’r grwpiau hyn. Telir hwn mewn dwy ran: £500 ar ôl 3 mis a’r gweddill ar ôl 12 mis.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â Simone Hawken ar 07776 237849 neu ebostiwch Simone.Hawken@isatraining.co.uk

Bydd ISA Training yn cydweithio â chi a’ch prentis i sicrhau eich bod yn cael eich cefnogi trwy’r cyfnod pontio hwn a byddwch yn cael gwybod mewn digon o bryd pryd y bydd y brentisiaeth newydd yn dechrau.

 

 

Lansio Profiad Newydd Prosiect Oyster

GWALLT FFASIYNOL IAWN gyda CHRIS LONG

Bydd y steilydd adnabyddus Chris Long yn cynnal Dosbarth Meistr i ddangos sut i ddod â gwallt y sioeau ffasiwn i salonau’r stryd fawr.

Yng Nghaerloyw y mae Chris yn gweithio’n bennaf ond mae’n aml yn mynd i Lundain, Paris a Milan i weithio ar sioeau o fri ac yn ddiweddar bu’n gweithio ar sioe i Victoria’s Secret.

Rydym yn cynnig cyfle i chwe dysgwr gydweithio â Chris am ddiwrnod ddydd Llun 27 Mawrth rhwng 10 a 3 o’r gloch.

Cynhelir y Dosbarth Meistr yn Salon Peter Hickman yng Nghaerloyw.

Ni chodir tâl ar Ddysgwyr ISA ond mae’n rhaid i chi wneud cais erbyn 24 Chwefror 2017. Os bydd eich cais yn llwyddiannus yn y cam cyntaf, gofynnir i chi gymryd rhan mewn cyfweliad ffôn.

Cliciwch yma i ymgeisio: http://bit.ly/2jwIy7n

Pob lwc!

Sophie’n Ennill gwobr yn WorldSkills UK

Daeth un o brentisiaid ISA, Sophie Hendy, adref o rowndiau terfynol WorldSkills UK yn Birmingham dros y penwythnos â gwobr arbennig.

Er nad enillodd y gystadleuaeth trin gwallt, hi oedd y cyntaf i dderbyn gwobr a gyflwynwyd er cof am Sue Bleasdale, un o feirniaid blaenllaw cystadlaethau trin gwallt WorldSkills a fu farw ym mis Hydref.

Meddai’r beirniaid: “Cyflwynir y wobr hon i gystadleuydd sy’n dangos y rhinweddau a ganlyn a oedd yn bwysig iawn i Sue: bod yn rhan o dîm a dangos empathi a charedigrwydd, sef rhinweddau a fydd yn sylfaen dda i’r myfyrwyr mewn bywyd.”

Roedd Sophie, 20 oed, sy’n byw ym Mhen Morfa, Llandudno ac yn gweithio i Tommy’s Hair Company yn y dref, yn un o wyth yn y rownd derfynol drin gwallt a oedd yn cynnwys pum prawf gwahanol dros dri diwrnod yn y Skills Show yn yr NEC.

“Er y byddai ennill y gystadleuaeth wedi bod yn wych, roedd yn anrhydedd i mi ennill y wobr arbennig hon sy’n canolbwyntio ar nodweddion personol,” meddai. “Roedd yn brofiad da cael fy ngwthio fy hunan a bod yn rhan o dîm. Roedd yn braf cael cefnogi’n gilydd hefyd achos roedd pawb yn y rownd derfynol yn dod ymlaen yn dda iawn.

“Doeddwn i ddim yn disgwyl ennill y gystadleuaeth achos doeddwn i ddim wedi gwneud dim byd tebyg o’r blaen. Roeddwn i eisiau mynd a chael hwyl, cael ymateb y beirniaid a gwella. Dywedodd y beirniaid fod fy ngwaith yn dda ond bod angen addasu cwpwl o bethau. Roedden nhw’n hoffi fy lliwiau ac yn fy annog i gystadlu yng ngornest L’Oréal Rising Star y flwyddyn nesaf.

“Dwi am gymryd rhan mewn cynifer o gystadlaethau ag y galla i achos dwi’n hoffi bod yn greadigol. Byddwn i wrth fy modd yn cyrraedd rownd derfynol WorldSkills UK eto y flwyddyn nesaf.”

Bu Sophie’n ymarfer yn ddi-baid ers iddi glywed ei bod wedi cyrraedd y rownd derfynol ac roedd yn awyddus i ddiolch i Tommy’s Hair Company, ISA Training, ei theulu a’i ffrindiau am eu cefnogaeth. Gan ei bod hi a’i chariad, Andrew Wynne-Jones, wrthi’n troi llofft sbâr yn eu cartref yn ystafell fyw, penderfynodd wneud defnydd da ohoni yn y cyfamser fel salon ymarfer, gyda stand ar gyfer pennau doliau a nwyddau trin gwallt. Ar benwythnosau, roedd yn cael rhagor o sesiynau ymarfer gyda’i mentor hyfforddi, Adrienne Chick yn Llanelli.

“Rydyn ni wrth ein bodd mai un o’n prentisiaid ni yw’r cyntaf i ennill Gwobr Goffa Sue Bleasdale,” meddai Berni Tyler, rheolwr gyfarwyddwr ISA Training. “Rydyn ni’n gwybod erioed bod gan Sophie’r holl rinweddau sy’n angenrheidiol ar gyfer y wobr ac rydyn ni wrth ein bodd bod y beirniaid wedi sylweddoli hynny hefyd.”

Llongyfarchwyd Sophie ar ei llwyddiant gan Jane Hughes, rheolwr hyfforddiant gyda Tommy’s Hair Company. “Mae wedi ymroi i’w hyfforddiant, mae’n greadigol iawn ac yn dda am hyrwyddo’r gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig yn Tommy’s Hair Company,” meddai. “Mae pawb yn y salon wrth eu bodd â’i llwyddiant.”

 

Salon Ken Picton ar Restr Fer y Wobr Prentisiaeth

Mae Salon Ken Picton ym Mae Caerdydd wedi gweithio gyda chwmni ISA Training i ddarparu ei raglen brentisiaeth am y naw mlynedd diwethaf, ac mae’n un o’r salonau trin gwallt a barbwr y mae galw mawr am ei wasanaethau yng Nghymru.

Yn 2003, rhoddodd darparwr hyfforddiant Ken Picton ar y pryd y gorau i gynnig y ddarpariaeth yng Nghymru a phenderfynodd y salon sefydlu ei hun fel canolfan hyfforddi City & Guilds, gan ddod yn ganolfan achrededig flwyddyn yn ddiweddarach.

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae wedi cyflogi 23 o brentisiaid ac mae ganddo naw ar hyn o bryd, gyda thri arall ar fin dechrau. Mae’r cwmni’n darparu Prentisiaeth Sylfaen mewn Trin Gwallt, gwaith Barbwr, Gwasanaeth Cwsmeriaid ac Arwain Tîm a Phrentisiaethau mewn Trin Gwallt, gwaith Barbwr a Rheoli.

Mae’r buddsoddiad hwn mewn hyfforddi a datblygu staff wedi arwain at roi’r cwmni ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Cyflogwr Bach y Flwyddyn eleni yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru, a gynhelir yn Venue Cymru, Llandudno ar 20 Hydref.

Caiff y gwobrau pwysig hyn eu trefnu ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW), ac maent yn dathlu cyflawniadau rhagorol unigolion, cyflogwyr a darparwyr dysgu sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygu rhaglenni Hyfforddiant, Twf Swyddi Cymru a Phrentisiaethau Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Natalie Hinton, rheolwr cyffredinol Salon Ken Picton, “Rydym wastad wedi canolbwyntio ar hyfforddi yn ein salon i sicrhau addysg unigryw o safon uchel i’n prentisiaid, gyda’r nod o sicrhau y gallant gamu ymlaen yn eu gyrfa. Drwy ofalu am ein hyfforddiant ein hunain rydym wedi gallu sicrhau bod y prentisiaid yn gwbl barod ac yn meddu ar y sgiliau ar gyfer amgylchedd salon, ac yn cael cymysgedd o brofiad gwaith yn y salon a chymorth dysgu penodol.”

Mae’r salon yn credu mai ei brentisiaid yw’r allwedd i’w lwyddiant. Mae’n croesawu 25,000 o gleientiaid bob blwyddyn – 500 yr wythnos – gan ddal gafael ar 95 y cant o’r cleientiaid hynny.

Ychwanegodd Natalie, “Mae ein rhaglen brentisiaeth yn rhan annatod o’n twf.”

Mae’r salon yn cynnig rhaglenni profiad gwaith ar gyfer ysgolion hefyd, gan gynnig lle i bum disgybl bob blwyddyn, ac mae’r rhan fwyaf yn dychwelyd fel prentisiaid.

Cafodd Salon Ken Picton a’r 32 arall a gyrhaeddodd y rhestr fer, eu llongyfarch gan Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Cymru. Dywedodd: “Rydym yn falch o fod yn darparu un o’r rhaglenni prentisiaethau mwyaf llwyddiannus yn Ewrop, ac mae’r cyfraddau llwyddiant yng Nghymru ymhell uwchlaw 80 y cant o hyd.”

“Mae meithrin pobl â sgiliau yn hanfodol ar gyfer yr economi. Mae gennym brentisiaid gwirioneddol eithriadol yma yng Nghymru ac mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn llwyfan delfrydol i ni ddathlu eu gwaith caled a’u cyflawniadau. Mae’r darparwyr dysgu a’r cyflogwyr sy’n mynd y cam ychwanegol hwnnw i gefnogi eu prentisiaid yr un mor bwysig hefyd.”

 

CujY96kXEAEh57y

09.08.16 mh Ken Picton Apprenticeship Awards 4_web

Cyllid a Thollau EM yn Cydnabod Trin Gwallt fel Proffesiwn

Mae trinwyr gwallt a barbwyr sy’n gweithio yn y diwydiant ledled y DU yn dathlu’r newyddion y gallant bellach hawlio rhyddhad treth ar eu ffioedd Cofrestru Gwladol a dalwyd i’r Cyngor Trin Gwallt.

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi wedi cydnabod y diwydiant gwallt fel proffesiwn ac wedi cytuno i ychwanegu’r Cyngor Trin Gwallt at restr y Llywodraeth o gyrff proffesiynol sydd wedi’u cymeradwyo i gael rhyddhad treth.

Mae’r Cyngor Trin Gwallt wedi disgrifio’r penderfyniad carreg filltir hwn fel cam mawr arall ymlaen tuag at gael cydnabyddiaeth broffesiynol i’r diwydiant. Yn y gorffennol, roedd ffioedd Cofrestru Gwladol y Cyngor Trin Gwallt, a oedd yn cael eu talu gan berchnogion salonau trin gwallt a salonau barbwyr yn cael eu hystyried yn fudd trethadwy ac roedd angen talu Yswiriant Gwladol ar ben hynny.

Bellach, oherwydd y newid, mae’r ffioedd yn dreuliau a ganiateir, a gellir eu defnyddio i leihau enillion ac, felly, leihau treth gorfforaethol. Erbyn hyn, gall trinwyr gwallt a barbwyr sy’n talu’r ffioedd eu hunain hawlio rhyddhad treth incwm ar y gost.

Dywedodd Mrs Davis-Fox, “Mae’r Cynghorau Gwallt a Barbwyr wrth eu boddau bod Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi wedi derbyn ein safbwynt ynghylch rhyddhad treth incwm o ran tanysgrifiadau blynyddol. Mae’r penderfyniad hwn yn atgyfnerthu pendantrwydd y cyngor i gael y diwydiant trin gwallt a barbwyr wedi’i gydnabod yn broffesiynol a pharhau i weithio tuag at Gofrestru Gwladol gorfodol.

“Derbyniwyd na fydd y tâl aelodaeth a gaiff ei dalu gan ein haelodau yn cael ei drin fel budd mewn da ac, felly, nid oes angen ei gynnwys yn y ffurflenni Cyllid a Thollau EM at ddibenion treth.

“Mae hwn yn gam mawr arall ymlaen i’r diwydiant ac yn dilyn ein gwaith lobïo gwleidyddol sydd wedi arwain at sefydlu Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar gyfer y Diwydiant Gwallt yn San Steffan. Mae Aelodau o Gynulliad Cenedlaethol Cymru hefyd yn cefnogi ein hymgyrch i sefydlu grŵp trawsbleidiol yn y Senedd a gobeithio y bydd gennym ragor o newyddion am y datblygiad hwn cyn bo hir.”

Gweithdy Creadigol ar Waith Barbwr yn cael ei ddarparu gan Ddysgwr ISA

Cynhaliodd Robert Williamson o Lou’s Barbers yn Quedgeley, Caerloyw Weithdy Creadigol Gorffennaf ar Dechnegau Gwaith Barbwr.

Mae Robert yn Brentis gyda ni ar hyn o bryd ac mae wrth ei fodd yn arddangos ei sgiliau, felly ef oedd y dewis delfrydol i arwain y Gweithdy Creadigol ar Dechnegau Hanfodol Gwaith Barbwr. Hwn oedd ei weithdy cyntaf ar gyfer dysgwyr ac roedd yn llwyddiant mawr. Arddangosodd amrywiaeth o sgiliau torri gwallt, fel ‘fading’, amlinelliadau syml a defnyddio rasel, a chafodd y dysgwyr a oedd yn bresennol gyfle i ymarfer yr hyn yr oeddent wedi ei ddysgu ar eu blociau.

Yn ogystal â chynnal arddangosiad ysbrydoledig ac arwain y gweithdy ymarferol, siaradodd Robert am ei frwdfrydedd ynghylch bod yn farbwr a’i freuddwydion ar gyfer y dyfodol, sy’n cynnwys gweithio gyda ISA yn ein Tîm Artistig. Uchelgais Rob yw bod yn Farbwr Prydeinig o Safon, gan ddilyn ôl-troed MK a Darryn Pitman, ac arddangos mewn cynadleddau i farbwyr ledled y DU.

Mae’r gweithdai creadigol yn cael eu cynnal bob mis ym mhob ardal, maent am ddim i Brentisiaid ISA ac maent yn eich galluogi i gael tro arni a dysgu amrywiaeth o dechnegau newydd.

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, cysylltwch â’ch Ymgynghorydd Hyfforddi neu swyddfa ISA ar 01656 86 99 86

 

IMG_9181

 

IMG_9173

“Wnawn nhw ddim prynu!” Gwella gwerthiant gydag NLP (Rhaglennu Niwro-ieithyddol)

Sgwrs a Choffi @ ISA, Dydd Llun 25ain Gorffennaf 2016

Pam y dylech ddod?

A ydych erioed wedi gorffen torri gwallt cleient ac yn ofni dechrau’r sgwrs ‘gwerthu’, ac felly rydych yn ei hosgoi? Efallai eich bod yn cael y sgwrs, ond yn anaml yn gwerthu unrhyw beth?

A hoffech gyngor y gallwch ei ddefnyddio’n syth yn eich siop trin gwallt i gynyddu eich gwerthiant? Dulliau a fydd yn helpu eich tîm, ac yn eich helpu chi, i gyrraedd eich targedau gwerthu?

Yr allwedd i werthu yw cyfathrebu da – mae’r rhan fwyaf o dorwyr gwallt yn wych am gynnal sgwrs a gallant feithrin perthynas dda ond, gydag NLP, gallwn deilwra ein dulliau cyfathrebu, gwrando mewn ffordd newydd, gofyn cwestiynau strategol a siarad â’n cleientiaid mewn ffordd sy’n gweithio iddyn nhw. Gydag elw da ar gynnyrch i’w werthu, gall canolbwyntio ar werthiant yn y maes hwn o’ch busnes gael effaith mawr ar gyfanswm eich elw. Drwy deilwra eich dulliau cyfathrebu, gallwn ddisgrifio’r ‘rhesymau i brynu’ yn well mewn ffordd sy’n apelio i’r cleient ac mae hynny’n cynyddu’r siawns iddynt ddweud ‘iawn, mi gymera i un o’r rheina’. Am nifer o flynyddoedd, mae NLP wedi cynorthwyo busnesau i gynyddu’r cynnyrch maent yn ei werthu a thyfu – dewch i weld sut rydym yn gwneud hynny!

Yn ystod y sesiynau, byddwch yn dysgu:

 • Beth yw NLP a sut y gall eich cynorthwyo chi a’ch busnes.
 • A yw ‘gwerthu’ yn air budur mewn gwirionedd? Pam mae rhai pobl yn cael trafferth gyda’r gair ‘gwerthu’, sut y gallwch newid hyn ar eich cyfer chi a’ch timau i’w gwneud yn haws ichi ddod dros y rhwystr cyntaf i werthu – chi!
 • Sut i feithrin perthynas sy’n gwneud gwahaniaeth, deall sut mae’r meddwl yn gweithio a sut i feithrin perthynas mewn modd ymwybodol gan wneud gwerthu’n hawdd (byddwch yn dysgu sut i feithrin perthynas ag unrhyw un, hyd yn oed pobl nad ydych yn eu hoffi!)
 • Mae gan bawb iaith y maent yn hoffi ei defnyddio – bydd gwrando ar ein cleientiaid mewn ffordd newydd yn caniatáu inni ddeall eu hoffterau a defnyddio hyn i’n cynorthwyo i deilwra ein sgwrs.
 • Drwy ofyn cwestiynau strategol a gwrando ar yr ymateb pan fydd cleientiaid yn y gadair, deall sut y bydd steilyddion yn gallu teilwra eu hymatebion wrth geisio gwerthu i’r pwynt lle bydd cleientiaid yn debygol iawn o gadarnhau’r gwerthiant eu hunain!

Lluniwyd y sesiwn hon fel cyflwyniad i NLP ar gyfer perchnogion a rheolwyr salonau sy’n dymuno cynorthwyo eu timau i sicrhau canlyniadau gwell hyd yn oed. Bydd yn hwyl, yn rhyngweithiol, ac yn llawn cyngor ymarferol y gallwch ei roi ar waith yn eich busnes yn syth,. Nid oes angen ichi gael gwybodaeth ymlaen llaw am NLP na sgiliau cyfathrebu. Dewch gyda meddylfryd o chwilfrydedd a pharodrwydd i ddysgu!

Mwy am Laura

Ar ôl 15 mlynedd mewn swyddi Adnoddau Dynol a Hyfforddi yn y sector corfforaethol, penderfynodd Laura ddilyn ei brwdfrydedd ynghylch sut mae’r meddwl yn gweithio, gan alluogi pobl a’u cynorthwyo i ryddhau eu potensial. Dechreuodd astudio NLP yn 2008 ac mae’n Hyfforddwr Meistr a Hyfforddwr Rhyngwladol mewn NLP, ac yn cynnal cyrsiau hyfforddi NLP ledled y DU. Mae’n aelod siartredig o’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu ac mae hefyd yn Hyfforddwr Gweithredol cymwys lefel 7 y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth ac mae ganddi nifer o Gleientiaid Hyfforddiant Busnes ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Pan ddechreuodd ymddiddori yn NLP, roedd Laura wedi synnu pa mor gyflym a hawdd y gallai newid y ffordd yr oedd yn meddwl, newidiodd bethau a oedd wedi’i dal yn ôl ers blynyddoedd, a chafodd ganlyniadau anhygoel! Mae’n dod ag ymdeimlad o hwyl, egni a brwdfrydedd i’w gweithdai – “mae’n un o sêr newydd y diwydiant [NLP]!”

 

Gwefan: www.unleashyourpotential.org.uk

Manylion cyswllt:

E-bost: info@unleashyourpotential.org.uk

Ffôn symudol: 07885 500 080

LinkedIn: https://uk.linkedin.com/in/lauraevansuyp

 

NLP_web

Save

Save

Darryn Pitman – Ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Diwrnod VQ 2016

Llongyfarchiadau i’r cyn-ddysgwr ISA Darryn Pitman sydd ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Diwrnod VQ mawreddog Cymru heno. Bydd stori Darryn yn cael ei chyflwyno heno yng Ngwesty Dewi Sant, Bae Caerdydd, lle bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi hefyd.

Ar hyn o bryd, mae Darryn yn rhannu ei sgiliau ar daith fyd-eang o gwmpas 20 o wledydd ac mae’n teimlo’n freintiedig ei fod yn gweithio mewn diwydiant cyffrous sydd wedi agor cymaint o ddrysau iddo.

Yr hyn y mae’n frwdfrydig yn ei gylch yw hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o dorrwyr gwallt a barbwyr, gan gynnwys y rheiny yn y salon y mae’n ei rheoli, Captiva Spa yng Nghaerffili.

Fel enghraifft arbennig o sut y gall dysgu galwedigaethol helpu i wireddu breuddwydion, dewisodd Darryn, 28, yrfa lle y gallai fod yn berfformiwr a chael hwyl. Cyflawnodd Brentisiaeth Sylfaen mewn Trin Gwallt yn 2008 wrth weithio i’r Tîm Gwallt Spirit yn Ystrad Mynach, ac yn dilyn hynny cyflawnodd Brentisiaeth mewn Torri Gwallt a Gwaith Barbwr.

“Mae Prentisiaeth yn ffordd wych o ddysgu crefft ac roedd cael hyfforddiant ymarferol yn hanfodol er mwyn imi wneud cynnydd,” meddai. “O’r cychwyn cyntaf, roeddwn yn gwybod fy mod am fod yn driniwr gwallt byd-enwog ac nid oedd unrhyw beth yn mynd i’m rhwystro. Rwy’n hynod o frwdfrydig ynghylch trin gwallt ac mae’n wych fy mod yn gallu arddangos fy ngwaith ar y llwyfan mwyaf ledled y byd.”

Mae’n darparu hyfforddiant ar y daith fyd-eang ar gyfer Dear Barber, sef cwmni y mae’n ei gynrychioli fel llysgennad byd-eang. Mae ei gyflawniadau sylweddol yn cynnwys 36 o wobrwyon mewn cystadlaethau torri gwallt a gwaith barbwr, sydd wedi ei gynorthwyo i fireinio ei sgiliau er mwyn eu rhannu ag eraill.

Mae Darryn wedi ennill dwy gystadleuaeth bwysig yn y DU – Barbwr Prydeinig y Flwyddyn Wahl 2014 a Barbwr Rhyngwladol y Flwyddyn yr Hairdressers Journal 2013 – ac enillodd statws Barbwr Meistr Prydeinig yn 2014. Ef hefyd yw llysgennad swyddogol Sisyrnau Matakki ac mae’n aelod o Dîm Artistig y darparwyr hyfforddiant ISA Training ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd Clare Jeffries, Pennaeth Prentisiaethau ISA Training: “Nid yw hunanhyder yn gyffredin ymysg pobl ifanc ac mae cael llysgennad fel Darryn i hybu hyn yn amhrisiadwy.”

Pob lwc i Darryn gan bawb yn ISA. Rydym mor falch ohonot a’r hyn yr wyt wedi’i gyflawni, a diolch i ti am bob dim yr wyt yn ei roi yn ôl i’r genhedlaeth nesaf o brentisiaid.

 

TDP_web

IMG_0731_new

Save

Dathlu Diwrnod Ewrop

Ers 2007, mae prosiectau’r UE wedi cynorthwyo 227,670 o bobl i gymhwyso yng Nghymru. Ers 2007, gyda chefnogaeth cyllid yr UE, mae ISA Training wedi cyflwyno cymwysterau i 2,692 o ddysgwyr yn y meysydd a ganlyn:

Trin Gwallt 1,594
Gwaith barbwr 1,939
Harddwch 165
Gwasanaethau Cwsmeriaid 220
Rheoli ac Arweinydd Tîm 146
Gweinyddu Busnes 64
Rhag-brentisiaethau 52
Gwerthu 4
Chwaraeon 102

Mae gan ISA gysylltiadau cryf iawn â phartneriaid Ewropeaidd. Dros y 3 blynedd diwethaf, mae 48 o ddysgwyr ISA wedi cael profiad o ymweliadau gwaith i: Tarragona, Sbaen ar dri achlysur gwahanol; Pathos, Cyprus ddwywaith; Gwlad Pwyl a Thwrci, lle y cawsant oll brofiad o weithio a hyfforddi mewn salonau. Croesawodd ISA ein partneriaid i Gymru yn 2015, pan ymwelodd cynrychiolwyr o Dwrci, Gwlad Pwyl a Sbaen â Salon Cymru fel rhan o Brosiect Iechyd a Harddwch Ewrop. #DiwrnodEwrop
#EwropDay

Spain H&B Network Group Shot_web

 

06.01.14 mh ISA Cyprus 54_web

27.10.14 mh ISA Training Poland 9_web

 

11.02.13 mh ISA Spain Trip 5_web

Team Cyprus_web

26.04.15 Salon Cymru 313_web

Spain 15 Group Shot_web

Save

Save

Enillydd Salon Cymru wedi ‘cynhyrfu’n lan!’

Roedd y prentis 18 oed, Robyn Cooper, wedi cynhyrfu’n lan pan gafodd ei choroni’n enillydd Salon Cymru 2016 yn Y Plas ddydd Sul 10 Ebrill. Cipiodd Robyn, sy’n gweithio i Tonic Hair Design ym Mhontnewynydd, y brif wobr ar ôl ennill y wobr Lefel 2 Gwallt i Fyny o’r blaen yn y gystadleuaeth flynyddol, a ddenodd 120 o gystadleuwyr eleni.
“Dwi ddim yn credu’r peth, achos doeddwn i ddim yn disgwyl hyn o gwbl,” meddai Robyn, a oedd yn cystadlu yn Salon Cymru am y tro cyntaf. “Dwi’n hapus iawn achos bydd ennill y wobr hon yn anhygoel ar gyfer fy ngyrfa. Mae’n golygu cymaint i mi gan fy mod i wedi profi fy hun.
“Dim ond ers tair wythnos y bues i’n ymarfer gyda fy model, Chloe McCarthy, ac mi fuaswn i wedi bod yn hapus i fod yn y deg uchaf yn y gystadleuaeth gwallt i fyny. Fy uchelgais yw teithio pan fydda i wedi cymhwyso, a hoffwn weithio ar longau mordeithiau.”
Canmolodd Steven Smart, un o’r beirniaid sydd wedi ennill pencampwriaethau Prydain, Ewrop a’r byd am drin gwallt menywod, ei gwaith.
Yn ogystal â’i thlws fel enillydd y brif wobr, mae Robyn hefyd wedi ennill sesiwn tynnu lluniau gyda ffotograffydd portreadau swyddogol Salon Cymru, Justin Harris.

 

Overall Winner Robyn Cooper Tonic Hair Design Pontnewynydd with model and award

Save

Save

Seren Newydd – Charlotte York

Rhoddwyd y wobr Seren Newydd, a enwyd ar ôl Cadeirydd Bwrdd ISA Training, Shirley Davis-Fox MBE, i Charlotte York, sy’n 18 oed, o Nant-y-glo, sy’n brentis lefel tri gyda Feodora Hair and Beauty yn y Fenni. Daeth yn ail yn y gystadleuaeth Lefel 3 Gwallt i Fyny hefyd. Rhoddir y wobr i rywun y mae’r beirniaid yn credu sy’n dangos addewid ar gyfer y dyfodol.
“Doeddwn i ddim yn credu’r peth pan gafodd fy enw i ei ddarllen,” meddai. “Dwi wedi bod yn paratoi ar gyfer Salon Cymru ers tro ac mae’n braf cael fy nghydnabod.”

Rising Star Charlotte York Feodora Hair & Beauty Abergavenny with award_web

Save

Un o sêr The Apprentice yn cwrdd â’i Hysbrydoliaeth

Roeddwn yn hynod falch o groesawu un o sêr The Apprentice, Charleine Wain, a anwyd yng Nghymru, i Salon Cymru i gwrdd â Patrick Cameron.

Pan ymddangosodd Charleine ar The Apprentice, enwodd Patrick yn ei chynllun busnes fel ei hysbrydoliaeth. Roeddent wedi cyfnewid negeseuon e-bost bum mlynedd yn ôl pan oedd Charleine yn sefydlu ei salon yn Plymouth, ond nid oeddent erioed wedi cwrdd.

“Roedd Patrick yn rhywun roeddwn i wastad wedi bod eisiau cwrdd ag o,” meddai. “Mae’n ysbrydoledig iawn, yn union fel yr oeddwn wedi’i ddychmygu. Rhoddodd gyngor ardderchog i mi pan oeddwn yn sefydlu fy salon ac mae’n rhywun y byddwn i wrth fy modd yn gweithio ochr yn ochr ag o rhyw ddydd.”

Gadawodd Charleine Gastell-nedd pan oedd hi’n 16 oed i ymuno â’r Llynges Frenhinol a threuliodd bron 12 mlynedd fel hyfforddwr ymarfer corff cyn gadael i sefydlu salon gwallt a harddwch, a farnwyd yn salon orau yn Plymouth yn 2013 a 2014.

Gwnaeth Salon Cymru gryn argraff ar Charleine, a chyfaddefodd ei fod yn llawer mwy, ac yn fwy deinamig nag yr oedd wedi’i ddychmygu. Dywedodd yr hoffai fynd â chysyniad Salon Cymru yn ôl i Plymouth yn fawr.

“Roedd yn ddigwyddiad ffantastig ac mae’n braf iawn gweld cymaint o drinwyr gwallt yn cystadlu,” ychwanegodd. “Rwy’n meddwl bod ISA Training a Chaerdydd wedi taro’r hoelen ar ei phen oherwydd mae’r digwyddiad yn ysbrydoledig iawn.”
“Dyw pobl ddim yn rhoi digon o barch i’r proffesiwn trin gwallt. Rwy’n gweithio’n llawer caletach nawr nag rwyf wedi’i wneud erioed oherwydd mae’n dechnegol a chelfydd iawn ac rwyf ar fy nhraed drwy’r dydd.”

Dywedodd Patrick ei fod wedi mwynhau cwrdd â Charleine, a oedd wedi creu argraff arno ar The Apprentice ac oherwydd ei llwyddiannau hyd yn hyn. “Mae ganddi gymaint i’w gynnig,” ychwanegodd.

Dywedodd Shirley Davis-Fox MBE: “Roedd yn wych croesawu Charleine i Salon Cymru. Roedd yn gyflawniad anhygoel i driniwr gwallt gyda gwreiddiau Cymreig gyrraedd y pump olaf ar The Apprentice.
“Rwyf am ymweld â hi yn Plymouth oherwydd mae hi wedi cytuno i gefnogi ymgyrch y Cyngor Gwallt i bob triniwr gwallt cymwys gael cofrestriad gwladol.”

 

 

10.04.16 mh Salon Cymru Cardiff 358_web