Saesneg Cymraeg
Saesneg Cymraeg

Gwybodaeth i Gyflogwyr

Gwybodaeth i Gyflogwyr

Pam Dewis ISA?

Beth all ISA ei gynnig i’ch busnes?

 • Rhaglenni hyfforddiant a ariennir yn llawn
 • Cymorth i recriwtio dysgwyr a chael mynediad at gyllid ar gyfer hyfforddiant
 • Diweddariadau cyfredol ar destunau sy’n cynnwys yr Isafswm Cyflog ac Iechyd a Diogelwch
 • Hyfforddiant hyblyg i ddiwallu eich holl anghenion
 • Cynhadledd Flynyddol i Gyflogwyr
 • Hyfforddiant a Achredir gan y Diwydiant yn cael ei ddarparu gan dîm cymwysedig a phrofiadol ISA o Ymgynghorwyr Hyfforddiant
 • Cysylltiadau uniongyrchol â sefydliadau sy’n dylanwadu ar ddyfodol hyfforddiant
 • Cyhoeddusrwydd a hysbysebu posib

Pam dewis ISA i ddarparu eich Hyfforddiant?

 • Mae ISA yn deall bod pob cyflogwr yn unigol ac na fydd unrhyw ddau gyflogwr yn hyfforddi staff yn yr un ffordd. Mae dull hyblyg ISA o ddarparu hyfforddiant wedi’i deilwra fel ei fod yn gweddu i chi
 • Mae ISA yn darparu Diwrnodau Hyfforddi misol er mwyn i ddysgwyr ymarfer a gwella eu sgiliau a’u dealltwriaeth am theori
 • Ym mis Tachwedd 2010 rhoddodd Estyn/OFSTED radd Da i’n hyfforddiant gan nodi bod nifer o gryfderau a dim un maes yr oedd angen ei wella, sy’n adlewyrchu ansawdd y ddarpariaeth yr ydym yn ei chynnig yn gyson
 • Mae gan ISA bortffolio o gyrsiau byrion creadigol a chymwysterau busnes i bob aelod o’ch tîm
 • Ar gyfer rhai sy’n ennill cymhwyster Lefel 2 mewn Trin Gwallt, mae ISA yn ariannu Cofrestriad Gwladol am un flwyddyn

Geirdaon gan Gyflogwyr

“Fel cwsmer hapus i ISA Training am nifer o flynyddoedd, rwy’n ymrwymedig i roi fy staff ar Raglenni Hyfforddi NVQ gyda hwy. Nid wyf ac ni fyddaf yn defnyddio darparwr hyfforddiant arall.”
Giovanna McCarthy, Perchennog Salon
Yume

“Rydym wedi gweithio gydag ISA Training i ddarparu ein cymwysterau NVQ am dros 10 mlynedd a byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth gyda hwy i sicrhau bod ein holl staff yn cael y cyfle i ennill cymwysterau NVQ gyda’r darparwr yr ydym yn ei adnabod ac yn ymddiried ynddo.”
Charlotte Taylor, Rheolwr
Ocean

“Rwyf wedi gweithio gydag ISA Training am nifer o flynyddoedd ac rwy’n eithriadol o hapus gyda’r hyfforddiant y mae fy nhîm wedi’i dderbyn.”
Bev Carbis, Rheolwr
Sweeny’s

“Rydym wedi bod yn defnyddio ISA fel cwmni Hyfforddiant am nifer o flynyddoedd ac rydym yn hapus iawn gyda phob agwedd.”
Rachel Harris, Rheolwr
Jego

“Rwyf wedi bod yn berchen ar Figurehead am 24 mlynedd ac wedi defnyddio ISA Training am y 12 mlynedd ddiwethaf. Rwy’n teimlo ei bod mor bwysig cael cymorth gan ddarparwr hyfforddiant da fel bod fy staff yn gallu cymhwyso a chyrraedd y safon sy’n ofynnol yn eu gwaith er mwyn cynnal busnes llwyddiannus.”
Susan Young, Perchennog
Figurehead

“Rydym ni wedi bod yn gweithio gydag ISA am yr wyth mlynedd ddiwethaf ac wastad wedi bod yn fodlon ar berfformiad ISA a’u rhaglen hyfforddiant ardderchog.”
Sue Sullivan
Tony & Guy, Cardiff

Astudiaethau Achos